DORUK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ


BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ


Kuruluş Tarihi : 14.04.1999
Kuruluş T.Sicil Gazetesi: 16.04.1999 tarih ve 4772 sayı


Madde: 1- KURULUŞ:


Aşağıdaki maddede Ticaret Ünvanı, İkametgah adresleri ile, uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu’nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş hükümlerine uygun şekilde bir Anonim Şirket kurulmuştur.


Madde: 2- KURUCULAR:


1. DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Gümüşsuyu İnönü Cad. 76-78 80090 Taksim / İSTANBUL
Adresinde mukim, T.C. uyruklu


2. RAY SİGORTA A.Ş.
Meşrutiyet Cad. 176 80050 Şişhane Beyoğlu / İSTANBUL
Adresinde mukim, T.C. uyruklu


3. MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş
A. Nafiz Gürman Mah. Ali Gürcan Cad. No:68 34410 Merter / İSTANBUL
Adresinde mukim, T.C. uyruklu


4. MİLTA TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.
Gümüşsuyu İnönü Cad. 76-78 80090 Taksim / İSTANBUL
Adresinde mukim, T.C. uyruklu


5. DOĞAN DIŞ TİCARET VE MÜMESSİLLİK A.Ş.
Gümüşsuyu İnönü Cad. 76-78 80090 Taksim / İSTANBUL
Adresinde mukim, T.C. uyruklu


Madde: 3- ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI: (15.11.2017 tarih ve 9452 sayılı TTSG)


Şirketin Ticaret Ünvanı, “DORUK FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ” olup İşbu Ana Sözleşmede, sadece, “Şirket” olarak anılacaktır.


Madde: 4- ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU: (24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı TTSG)


Şirketin kuruluş amacı; Türkiye’deki finans hizmetleri ve buna ilişkin faaliyetleri düzenleyen mevzuata uymak; özellikle, bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri ile benzer kuruluşlar tarafından yapılması öngörülen hizmetleri yapmamak; ödünç para verme işleri hakkında yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmemek kaydıyla, yurt içi ticari muameleler ithalat ihracat işlemleri ve hizmet arzı ile uğraşan işletmelerin bu işlemleri sebebiyle doğmuş yahut doğacak her türlü faturalı alacaklarını almak satmak tahsil temellük veya başkalarına temlik etmek bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunarak finansal kolaylıklar sağlamak gibi her türlü faktoring hizmetlerini vermek; bütün bu konularla ilgili danışmanlık, organizasyon ve muhasebe hizmetlerini, ulusal ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun şekilde vermektir.


Bu amacını gerçekleştirmek için şirket, aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;


1. Yurt içi ve yurt dışındaki, faturalı alacak haklarını satın almak, iskonto etmek, satmak, temellük yahut başkalarına temlik etmek.


2. Faturalı alacaklarını şirkete temlik eden firma veya gerçek kişilerin, muhasebe hizmetlerini görmek, ilgili kayıtlarını tutmak ve bünyesinde gerekli servisi kurmak. Şirket’e temlik edilmiş alacakların tahsili için gerekli organizasyonu oluşturmak.


3. Söz konusu hakların alış bedelleri ile ilgili olarak, yurt içi veya yurt dışı Banka, Finans Kuruluşlarından, Türk Lirası, yahut konvertibl dövizler üzerinden fon temin ve tesis etmek.


4. Amaç ve konusuyla ilgili organizasyonları oluşturmak, danışmanlık ve fizibilite çalışmaları yapmak, istihbarat faaliyetlerinde bulunmak.


5. Amaç ve konusu aynı olan yabancı kuruluşların muhabirliğini, yurt içinde ve yurt dışında aracılığını yapmak; aynı iş kolundaki, yurt içi veya yurt dışı birlik, dernek ve benzeri organizasyonlara üye olmak.


6. Kuracağı organizasyon ve servislerde çalıştıracağı elemanlarının eğitilmesi amacıyla, onları yurt içi ve yurt dışında kurslar, seminerler, eğitim programlarına göndermek; yine aynı amacın gerçekleşmesi için, kurslar, seminerler, eğitim programları düzenlemek.


7. Yurt içi ve yurt dışından, amaç ve konusu ile ilgili, her türlü taşınır ve taşınmaz malı satın almak, gereğinde satmak, kiralamak, finansal kiralama faaliyeti teşkil etmeyecek şekilde kiraya vermek.


8. Amaç ve konusunun tahakkuku için, tüm taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde, (Gemi, Helikopter, Uçak dahil) her türlü ayni hak tesis etmek, rehin ve ipotek vermek, rehin ve ipotek almak, bunları fek etmek.


9. Şirketin konusu ile ilgili olmak kaydıyla, garanti ve kefalet vermek, yahut lehine garanti ve kefalet almak, her türde borçlandırıcı ve tasarrufi işlemleri yapmak, sözleşmeler akdetmek.


10. Amaç ve konusu ile ilgili kurulmuş yahut kurulacak olan şirketlere iştirak etmek.


11. Amaç ve konusu ile ilgili, her çeşit sözleşmeleri yapmak, bu amaçla, özel ve resmi makam ve mercilerle temasa geçerek, gereken anlaşmaları akdetmek.


Madde: 5- MERKEZ VE ŞUBELER: (15.11.2017 tarih ve 9452 sayılı TTSG)


Şirket’in merkezi İstanbul ili Şişli ilçesindedir. Şirket’in Adresi, Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 Mecidiyeköy Şişli/İstanbul’dur.
Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Anonim Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemek Şirket için fesih sebebidir. Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuattaki koşullara uymak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
Bu madde hükümlerinin uygulanmasında 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.


Madde: 6- ŞİRKETİN MÜDDETİ:


Şirket işbu Ana Sözleşmenin tescil ve ilanından itibaren başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.


Madde 7- SERMAYE: (13.10.2023 tarih ve 10935 sayılı TTSG)


Şirket’in esas sermayesi 200.000.000,-TL(İkiyüzmilyon Türk Lirası) olup bu sermaye beheri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde ve tamamı nama yazılı 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.


Önceki sermayeyi oluşturan 100.000.000,-TL (Yüzmilyon Türk Lirası)’nın tamamı ödenmiştir.


Bu defa artırılan 100.000.000,-TL’nin tamamı iç kaynaklardan karşılanacak, artırıma karşılık gelen pay senetleri ortaklara payları oranında dağıtılacaktır.


Şirket’in Olağanüstü Yedekler hesabında toplam 92.849.151,30 TL bulunduğu ve sermayeye ilave edilebilecek geçmiş yıl (2022) karının 71.114.962,96 TL olduğu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 462/3 maddesi hükmü kapsamında sermayeye ilave edilebilecek iç kaynakların toplamının 163.964.114,26 TL olduğu ve bu tutarın sermaye artışında kullanılabileceği RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.' nin 21/08/2023 tarih ve RSM RAPOR-04 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.


Madde: 8- HİSSE SENETLERİ: (24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı TTSG)


Şirket Yönetim Kurulu, pay senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde ihraç etmeye yetkilidir.


Madde: 9- HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ VE PAY DEFTERİ: (24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı TTSG)


Pay senetlerinin devri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.


Madde: 10- TAHVİL İHRACI:


Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü tahvil, finansman bonosu, katılma, intifa senedi, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen veya edilecek diğer menkul değerleri veya kıymetli evrakı ihrac edebilir. Bu menkul değerlerden veya kıymetli evraktan mer’i mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu Kararıyla ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu Kararı ile ihrac edilir. Genel Kurul Kararı ile ihracı mümkün olanlarda, Genel Kurul ihraca ilişkin şart, zaman ve yetkilerin tesbitini kısmen veya tamamen Yönetim Kuruluna bırakabilir.


Madde: 11- YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜL TARZI, SEÇİLME EHLİYETİ VE ŞİRKETİN TEMSİLİ: (24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı TTSG)


Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince seçilecek, en az üç kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından sevk ve idare olunur.


Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen şartları haiz olmaları asıldır. Genel Müdür, yokluğunda vekili, Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir.


Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler; seçim kararında süre belirtilmemişse bir yıl için seçilmiş addolunurlar. Yönetim Kurulu üyeleri yerlerine yenileri seçilinceye kadar göreve devam ederler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.


Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.


Yönetim Kurulu üyeliğinden görev süresi içinde herhangi bir sebeple boşalma olursa, boşalan yere Yönetim Kurulu tarafından yeni bir üye atanır. İşbu atama yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulur ve onaylanması halinde yeni Yönetim Kurulu üyesi selefinin kalan görev süresini tamamlar.


Madde: 12- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ: (24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı TTSG)


Kanun ve Esas Sözleşmeye göre Genel Kurul kararı alınması zorunlu kılınmış konu ve işlemler dışında kalan bütün kararları almaya ve işlemleri yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.


Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 375. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir. Yönetim, devredilmediği takdirde Yönetim Kurulunun tüm üyelerine aittir.


Yönetim Kurulu, temsil işlerinin hepsini veya bazılarını tek başına veya birlikte görev yapmak üzere kendi üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç murahhas üyeye ya da üçüncü kişiye de bırakabilir.


Madde 13 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI (24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı TTSG)


Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda başkan veya yokluğunda başkan vekilinin çağrısı ile toplanır.


Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere gerektiği kadar başkan vekili seçer.


Toplantılar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek olan başka bir yerde yapılabilir.


Türk Ticaret Kanunu’na uygun olmak kaydıyla, toplantıların elektronik araçlar kullanılarak yapılması veya bazı üyelerin fiziken mevcut olduğu bir toplantıya üyelerden bir kısmının toplantıya telefon veya video gibi elektronik araçlar vasıtasıyla katılmaları mümkündür.


Madde 14 - YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSABI: (24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı TTSG)


Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır.


Yönetim kurulu kararları, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır.


Türk Ticaret Kanununun 390. maddesinin 4. fıkrası hükmü saklıdır.


Madde 15 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN MALİ HAKLARI: (24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı TTSG)


Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye ve yıllık kardan pay ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından verilir.


Madde 16- GENEL KURUL: (24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı TTSG)


Şirket Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre genel kurulun görev ve yetki alanına giren tüm konular müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.


Türk Ticaret Kanunu’nun münhasıran Genel Kurulun yetkisine bıraktığı hususların yerine getirilmesi Yönetim Kuruluna, denetçilere veya başka bir kişiye/organa bırakılamaz.


Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde hazırlanarak Genel Kurulca onaylanan “Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” düzenlemelerine uygun olarak yürütülür.


a- Davet Şekli :Genel Kurul, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu’nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu’nun 416.madde hükmü saklıdır.


b- Toplantı Zamanı :Olağan Genel Kurul toplantıları, yılda en az bir kere toplanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu’nun 409 ve 413. maddeleri uyarınca gündemde belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanır.
Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirketin işleri icap ettiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu’nda ve Esas Sözleşmede belirtilen hükümlere göre yapılır.


c- Toplantı Yeri :Genel kurullar, şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.


d- Vekil Tayini :Genel kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette ortak olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler. Vekil tayini yazılı şekilde olmalıdır.


Vekil ile temsile ilişkin şartlar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve duyurulur.


e- Oy Hakkı :Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin ya da vekillerinin her pay için 1 (bir) oy hakkı vardır. Pay sahipleri, oy haklarını Genel Kurulda, paylarının itibari değerleriyle orantılı olarak kullanacaklardır.


f- Oy Kullanma Şekli :Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak toplantılarda hazır bulunan pay sahiplerinin onda birinin talebi üzerine gizli oya başvurulabilir.


g- Genel kurulların toplantı ve karar nisapları hakkında Türk Ticaret Kanunu’nda belirlenmiş bulunan nisaplar uygulanır.


h- Genel Kurul toplantılarını, Genel Kurul tarafından seçilen, pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.


Toplantı tutanaklarının imzası hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilebilir.


ı-Toplantıda Bakanlık Temsilcisi Bulunması :Şirketin tüm genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması şart olup Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda alınacak kararlar geçerli değildir


Madde 17- DENETÇİ (24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı TTSG)


Şirket’in bağımsız denetimi, 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından seçilecek Denetçi tarafından yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılır.


Madde 18- HESAP DÖNEMİ (24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı TTSG)


Şirketin hesap dönemi her yıl 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.


Madde 19 - KARIN TESPİT VE TEVZİİ: (24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı TTSG)


Şirket’in bir yıllık faaliyetlerinden elde olunan gelirlerinden, Amortismanlar, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve varsa murahhas üyelerin ücret veya huzur hakları, müdür, memur, müsdahtem ve işçilerine, şirketle anlaşmaları, iş ilişkisi bulunanlara genel ve kısmi gelirlerden ödenecek prim, risturn, kazanç payları da dahil olmak üzere bütün giderler düşüldükten ve her çeşit mali mükellefiyetler için karşılık tefrik olduktan sonra kalan dağıtıma esas safi kar kabul edilir. Safi karın dağıtımında, aşağıdaki sıra ve esaslar uygulanır:


a. Safi kardan Türk Ticaret Kanununun 519uncu maddesi gereğince, %5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır.


b. Pay senetlerinin bedelleri ödenmiş kısmına %5 oranında birinci temettü ayrılır.


c. Kalan Genel Kurulca kararlaştırılacak şekilde tasarruf edilir.


Genel Kurul şirket işlerinin ve iktisadi durumun icaplarına göre “c” fıkrasında kalan karın tevziinden evvel hususi veya fevkalade ihtiyatların, munzam karşılıkların tefrik ve tesisine veya gelecek yıllara devredilmesine, karın bir kısmının Yönetim Kurulu’na ve şirkete emeği geçenlere munzam ücret veya ikramiye olarak tahsisine karar verebilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 519uncu maddesinin 2. fıkrasının ( c ) fıkrası hükmü saklıdır.


Yıllık karın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.


Madde 20- YEDEK AKÇELER: (24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı TTSG)


Kanuni Yedek Akçe, ödenmiş sermayenin %20’sine varıncaya kadar ayrılır. Ancak Kanuni Yedek Akçe herhangi bir sebeple, bu miktarın aşağısına düşerse, müteakip yıllar tefrike devam olunur.


Sair Yedek akçeler için herhangi bir tahdit söz konusu değildir. Türk Ticaret Kanununun 519uncu maddesi 2nci fıkrasının ( a ) ve ( b ) bendi hükümleri saklıdır.


Madde 21- KAR PAYI AVANSI: (24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı TTSG)


Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümleri dahilinde kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir.


Madde 22- İLANLAR: (24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı TTSG)


Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35. maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılır.


Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun 414.maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.


Madde 23- KANUNİ HÜKÜMLER (24.06.2013 tarih ve 8348 sayılı TTSG)


İşbu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve sair mevzuat hükümleri uygulanır.


Madde: 24- KESİN KURULUŞUN BAŞLANGIÇ TARİHİ:


Şirketin kesin kuruluşu, işbu Ana Sözleşmenin tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde neşri tarihidir.

Yeni bir dünya, yeni bir çehre: Doruk Faktoring sizlerle…

Kurulduğu 1999 yılından beri Türk Finans Dünyası’nın önemli kuruluşlarının içerisinde yer alan Doruk Faktoring, 2017 yılında, yeni organizasyon yapısı ile başlattığı değişim ve inovasyon çalışmalarını kurumsal çehresini yenileyerek devam ediyor.

Doğan Holding güvencesiyle yatırımcılarına geniş bir hizmet portföyü sunan Doruk Faktoring olarak, inovasyon çalışmalarımız kapsamında sizlere yeni kurum kimliği ve yeni web sitesini sunmaktan gurur duyuyoruz.

22 yıldır, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek ürettiğimiz dinamik çözümlerle Türkiye Faktoring piyasasının en önemli markalarından biri olduğumuzun bilinciyle, her zaman geleceğe ve teknolojiye güler yüz ve kararlılıkla bakıyoruz.

Bakmaya devam edeceğiz.