DORUK FAKTORİNG

ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni’nde, kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, veri sorumlusu olan ve “Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Cd. N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387Mecidiyeköy Şişli/İstanbul” adresinde yer alan Doruk Faktoring A.Ş. (“Doruk Faktoring” veya “Şirket”) nezdinde işlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.


1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web-sitemize veya mobil uygulamamıza kayıt olmanız neticesinde temin edilen kimlik, iletişim ve işlem bilgileri kategorisinde yer alan kişisel verileriniz üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası, faaliyetlerimiz kapsamındaki hizmetlerimizden faydalanabilmeniz, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, verilen hizmet kapsamında çeşitli malvarlığı sorgularının gerçekleştirilebilmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu alanda gerçekleştirilecek iş geliştirme projelerinin takibi ile analizi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.


2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Şirketimiz, topladığı kişisel verileri yalnızca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla usulüne uygun bir talepte bulunulması halinde resmi kamu kurum ve kuruluşlarına, araç plakası bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla hizmet aldığımız tedarikçi firmamıza ve ticari elektronik ileti izni vermeniz halinde İleti Yönetim Sistemi A.Ş.’ye aktarılabilmektedir.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitesi üyeliği için toplanan kişiler veriler (kimlik, iletişim ve işlem bilgileri) ilgili kişinin web-sitesi üzerinden üyelik formunu doldurması ile toplanmaktadır. Bu kişisel veriler 6698 sayılı Kanun uyarınca, ilgili kişinin üyelik talebi neticesinde verdiği izin ile temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebi ile Üyelik Sözleşmesi’nin kurulması ve ifası ile doğrudan ilgili olması nedeniyle veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebi uyarınca işlenmektedir.

Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi için izin vermeniz halinde gerçekleştirilecek olan kişisel veri işleme faaliyeti Kanun’un m. 5/1 hükmü uyarınca açık rıza alınması hukuki sebebi uyarınca gerçekleştirilecektir.


Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilmiş bulunan haklarınıza ilişkin bilgi ve başvuru taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurularınızı aynı zamanda “Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Cd. N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387Mecidiyeköy Şişli/İstanbul” adresine göndermek ve kvkk@dorukfaktoring.com.tr adresimize göndermek yöntemleri ile de bizlere yönlendirebilirsiniz.

Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde, ilk talep ücretsiz olmak üzere sonuçlandırır. Ancak aynı konuyla ilgili takip eden taleplerde veya ilk talepte işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ücret alınabilir. Şirketimiz talebi kabul edip işleme koyabilir veya gerekçesini açıklayarak talebi yazılı usulle reddedebilir.

Yukarıda belirtilen prosedür takip edilerek gerçekleştirilen başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabın tebliğini takiben otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na (“Kurul”) şikâyette bulunma hakkı mevcuttur. Ancak başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kurul, şikâyet üzerine veya ihlal iddiasını öğrenmesi durumunda resen, görev alanına giren konularda gerekli incelemeyi yapar. Şikâyet üzerine Kurul, talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren altmış gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır. Şikâyet üzerine veya resen yapılan inceleme sonucunda, ihlalin varlığının anlaşılması hâlinde Kurul, tespit ettiği hukuka aykırılıkların veri sorumlusu tarafından giderilmesine karar vererek ilgililere tebliğ eder. Bu karar, tebliğden itibaren gecikmeksizin ve en geç otuz gün içinde yerine getirilir. Kurul, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması hâlinde, veri işlenmesinin veya verinin yurt dışına aktarılmasının durdurulmasına karar verebilir.

Verilerinizin Şirketimiz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir; bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.


Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

Doruk Faktoring A.Ş.’nin tarafıma ticari elektronik ileti göndermesine açık rıza gösteriyorum.

Yeni bir dünya, yeni bir çehre: Doruk Faktoring sizlerle…

Kurulduğu 1999 yılından beri Türk Finans Dünyası’nın önemli kuruluşlarının içerisinde yer alan Doruk Faktoring, 2017 yılında, yeni organizasyon yapısı ile başlattığı değişim ve inovasyon çalışmalarını kurumsal çehresini yenileyerek devam ediyor.

Doğan Holding güvencesiyle yatırımcılarına geniş bir hizmet portföyü sunan Doruk Faktoring olarak, inovasyon çalışmalarımız kapsamında sizlere yeni kurum kimliği ve yeni web sitesini sunmaktan gurur duyuyoruz.

22 yıldır, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek ürettiğimiz dinamik çözümlerle Türkiye Faktoring piyasasının en önemli markalarından biri olduğumuzun bilinciyle, her zaman geleceğe ve teknolojiye güler yüz ve kararlılıkla bakıyoruz.

Bakmaya devam edeceğiz.