FAKTORİNG SÖZLÜĞÜ

Alacak : Müşterinin sattığı malın veya verdiği hizmetin bedeli
Alacak Bildirim Formu : Faktoring sözleşmesi ile temlik alınmış alacakların (faturaların) dökümünün yapıldığı belge
Borçlu : Müşteriden mal veya hizmet satın alarak bedelini ödemesi gereken gerçek veya tüzel kişiler
Borçlu İşlem Hacmi : Müşterinin (satıcının) her borçlusu için ayrı ayrı tanınan azami işlem hacmi.
Faktor : Faktoring sözleşmesi ile müşterinin alacaklarını devir ve temlik alan faktoring şirketi
Faktoring Komisyon: Temlik edilen fatura tutarı üzerinden, verilen tahsilat, garanti, takip hizmetleri karşılığı alınan nispi bedeldir.
Faktoring Ücreti: Finansman hizmeti karşılığı alınan bedeldir.
Fatura İskontosu: Satıcı firmanın vadeli satışlarından doğan alacaklarını faktöre devrederek likidite sağladığı bir faktoring hizmeti.
Garanti Limiti : Her bir borçlu için faktör tarafından tanınan azami garanti tutarı
İhracat Faktörü: Müşterisinin ihracatına doğrudan veya karşı ülkedeki muhabirini kullanarak hizmet veren faktör
İthalat Faktörü: Yabancı ülkedeki muhabir faktör için kendi ülkesindeki borçlulardan tahsilat yapan faktör
Kullanımdaki Fonlar: Satıcıya ön ödemesi yapılmış ancak halen tahsil edilmemiş faturalar ile ilgili tutarlar, faktoring komisyonu, faktoring ücreti ve diğer masrafların toplamı
Limit Onay Bildirimi: Faktör tarafından borçlu bazında tahsis edilen garanti limitinin müşteriye bildirimi
Muhabir Faktör: İki faktörlü sistemde karşı ülkedeki faktör
Müşteri: Faktörün hizmetini kullanan satıcı
Ortalama Vade: Faktöre temlik edilen faturaların/alacakların ortalama tahsilat süresi
Ön Ödeme: Temlik alınan fatura tutarı üzerinden müşteriye yapılan peşin ödeme
Peşin İskonto: Müşteri (satıcıya) yapılacak ön ödeme tutarı tespit edilirken; ilgili tarihte, temlik edilen alacakların vadesi dikkate alınarak, faktoring ücreti, komisyon ve diğer masrafların hesaplanması ve bahsedilen tüm giderlerin ön ödeme gününde tahakkuk ettirildiği hesaplama yöntemidir.
Temlik: Faturadan doğan alacağın tüm hakları ile beraber Faktoring şirketine devredilmesi
Temlik Etiketi : Faktöre temlik edilen faturaların üzerine yapıştırılan temliğin yapıldığını teyit eden ve ödeme yerini belirten not.
Temellük: Faturadan doğan alacağın faktoring şirketi tarafından devralınması.
Temlikname: Faturadan doğan alacağın faktoring şirketi tarafından devralındığını gösteren belge
Yurtiçi Faktoring İşlemi: Müşteri (satıcı) ve borçlu (alıcının) aynı ülkede olduğu faktoring işlemleri.